Dekorian pod klucz

PAKIETY

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO. Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie i uporządkowanie dotychczas istniejących reguł dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych. RODO przyznaje osobom fizycznym nowe uprawnienia w zakresie ochrony ich danych osobowych, zaś ta okoliczność generuje nowe obowiązki po stronie administratorów danych, jak i pozostałych podmiotów przetwarzających dane osobowe. Z powyższych względów oraz na podstawie art. 13 lub 14 pkt. 1 i 2 RODO przekazujemy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe MAM Sp. z o.o., 26-052 Nowiny, Zgórsko ul. Leśna 31.

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

 • listownie: na adres podany wyżej,
 • przez formularz kontaktowy dostępną na stronie: https://dekorianpodklucz.pl//kontakt
 • za pośrednictwem maila: mam@mam.com.pl
 • telefonicznie: +48 41 346 53 05

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Grzegorz Kamiński. Kontakt z Inspektorem w P.H. MAM Sp. z o.o. możliwy jest za pośrednictwem maila: iodo@mam.com.pl oraz przez podany wyżej kontakt Administratora.

Kategorie osób, ich danych oraz cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej Administratora w kategoriach:

 • klienci sklepów i salonów,
 • architekci i wykonawcy,
 • dostawcy towarów i usług,
 • kandydaci do zatrudnienia,
 • monitoring wizyjny.

Administrator gromadzi i przetwarza dane w kategoriach: imię, nazwisko, nazwa, dane adresowe, teleinformatyczne dane kontaktowe, dane rejestrowe. Informacje te pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą. W niektórych przypadkach dane są pozyskiwane od współpracujących architektów lub wykonawców i są przekazywane za zgodą osób, których dotyczą.

Dane klientów sklepów i salonów są przetwarzane w celu promowania oferowanych produktów np. za pośrednictwem newsletterów, realizacji zamówień, umów związanych z zakupem towarów i usług  ich rozliczeniem oraz realizacji dostaw dokonanych zakupów. Dla tej kategorii osób został również uruchomiony kanał komunikacji w postaci Chat-u. Usługa ta jest realizowana za pomocą witryny www.messenger.com do gromadzonych w ten sposób danych należą: imię, nazwisko, adres e-mail.

Dane architektów i wykonawców są przetwarzane w celu realizacji zawartych umów oraz ich rozliczaniem, przekazywania cenników i ofert promocyjnych oraz zaproszeń na szkolenia i inne organizowane wydarzenia. Przekazywane informacji klientom o usługach świadczonych przez te podmioty.

Dane dostawców są przetwarzane w celu zakupu i rozliczania zamówionych przez Administratora towarów i usług na podstawie zawartych umów i zamówień.

Dane kandydatów na pracowników są przetwarzane w celu realizacji aktualnych i przyszłych rekrutacji do pracy w naszej firmie.

Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego są przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na ochronie jego mienia.

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych wynika z:

Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.:

 • 6 pkt 1 lit. b – niezbędne do wykonania umowy, zamówień lub ich zawarcia.
 • 6 pkt 1 lit. a – na podstawie wyrażonej zgody na udostępnianie danych innym podmiotom, przesyłanie informacji handlowych w szczególności związanych z ofertą, promocjami i organizowanymi wydarzeniami za pośrednictwem wszelkich elektronicznych środków komunikacji, bądź przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji.
 • 6 pkt 1 lit. f – zastosowanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia ochrony obiektów i mienia Administratora oraz marketingu bezpośredniego.
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) art. 10 i Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U.2018.0.1954) art. 172. – zgody na otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej.

Innych obowiązujących aktów prawnych a w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, prawa telekomunikacyjnego, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa pracy czy kodeksu cywilnego.

Dostęp do danych osobowych

Do państwa danych mają dostęp pracownicy, którzy zostali przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych, podpisali oświadczenia o zachowaniu poufności oraz posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie wynikającym z wykonywanych obowiązków. Dostęp mogą również posiadać podmioty realizujące zamówione przez Administratora. Z podmiotami tymi są podpisane odpowiednie umowy powierzenia danych gwarantujące poufność i bezpieczeństwo tych danych. Za Państwa zgodą udostępniamy dane podmiotom współpracującym np. architektom lub wykonawcą.

Wykorzystywanie plików cookies

W naszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookie to dane informatyczne (np. pliki tekstowe), które zapisywane są na urządzeniu użytkownika, czyli tablecie, telefonie czy komputerze. Mogą one zawierać nazwę domeny naszego serwisu, czas przechowywania i inne informacje. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację osób. Przeglądarka internetowa, automatycznie przekazuje do naszego serwisu internetowego niektóre anonimowe dane, takie jak adres IP urządzenia, wersję przeglądarki i inne. Anonimowe dane gromadzone w ten sposób ułatwiają Państwu korzystanie z naszego serwisu, a nam dostarczają informacji dotyczących aktywności jego użytkowników.

Pliki cookie mają na celu:

 • zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszego serwisu internetowego (ciasteczka Google Analytics) – zbieramy informacje o liczbie wizyt, ich średniej długości czy ilości odwiedzanych podstron. Umożliwia nam to lepsze dostosowanie strony do oczekiwań i potrzeb użytkowników.
 • zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • rozpoznanie urządzenia użytkownika – aby wyświetlane treści były czytelne
 • podniesienie komfortu użytkowania naszego serwisu.

Administrator wykorzystuje ciasteczka również do celów reklamowych. Zapamiętane zachowania użytkownika w serwisie umożliwią dostosowanie reklamy naszych produktów do Państwa zainteresowań (ciasteczka Google AdWords). Przeglądając nasz serwis wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie przez Administratora. Jeśli pliki te nie mają być zapisywane należy zmienić ustawienia przeglądarki na Państwa urządzeniach a potrzebne informacje można znaleźć w funkcjach pomocy przeglądarki. Serwis internetowy zawiera linki prowadzące do portali społecznościowych, np. Facebooka. Jeśli korzystacie Państwo z naszej strony będąc zalogowanym na danym portalu, może dojść do przekazania temu portalowi informacji dotyczących sposobu korzystania z naszego serwisu.

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umów, zamówień a po ich zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody dane będą przechowywane do czasu jej wycofania bądź ustania przyczyny, dla której zgoda została wyrażona.

Prawa osób, które dotyczą

 • prawo dostępu do treści swoich: prawo do uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji:
  • informacji o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • informacji o kategoriach Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
  • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane,
  • informacji o możliwości skorzystania przez Panią/Pana z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw,
  • informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do sprostowania danych osobowych: prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych: prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,
  • cofnął Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach:
  • gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych,
  • gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwił się Pan/Pani usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
  • gdy administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
 • prawo do przenoszenia danych: ma prawo Pani/Pan do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Administrator danych jest obowiązany udostępnić dostarczone przez Panią/ Pana dane, które spełniają łącznie następujące warunki:
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych,
  • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób,
 • prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych: ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ma Pani/Pan również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
  • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy z administratorem danych,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób:

 • pisemnie na adres: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „MAM” Sp. z o. o., Zgórsko ul. Leśna 31, 26-052 Nowiny
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 41 346 53 05
 • drogą elektroniczną na adres: mam@mam.com.pl lub iodo@mam.com.pl

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pozostałe informacje

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym dla realizacji określonych wyżej celów jest obowiązkowe, ich nie podanie uniemożliwi realizację zadań wyznaczonych przez cel przetwarzania. W pozostałym zakresie jest dobrowolne. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). W przypadku zmiany celu przetwarzania Administrator przekaże Państwu odpowiednią informację.